USŁUGI » Badania

Badania

Oferujemy szeroki wachlarz badań nieniszczących w multisektorze (złącza spawane, stale niskostopowe, wysokostopowe, odkówki, odlewy, urządzenia ciśnieniowe) NDT:

VT - badania wizualne - to najprostsza metoda badań obowiązkowych nieniszczących przeprowadzana na wszystkich rodzajach konstrukcji spawanych. Badania te opierają się wizualnej ocenie spawów, dzięki czemu badania te nie wymagają dużych nakładów czasu i kosztów. Metoda ta wymaga bardzo wysokich kompetencji i doświadczenia od prowadzącego badanie. Typowe wady jakie można dzięki tej metodzie zdiagnozować to: wady powierzchniowe powstające w procesie produkcji (w szczególności pęknięcia, podtopienia, przyklejenia, pory), odstępstwa wymiarowe, wady powstałe w trakcie montażu. Natomiast wady powstałe w procesie eksploatacji konstrukcji to m.in. nieszczelności, korozje, pęknięcia zmęczeniowe. Metoda VT jest pierwszym etapem wstępnym do poszerzonych badań następnymi metodami i należy ją traktować raczej jako uzupełnienie kompleksowych badań nieniszczących.

PT - badania penetracyjne - przeprowadzane są na materiałach należących do grupy stali węglowych i stopowych, stopów aluminium, miedzi lub tytanu oraz ceramiki. Metoda ta ma szerokie zastosowanie przy badaniu nieszczelności spoin spawanych zbiorników itp. Badania penetracyjne mają zastosowanie w materiałach ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych oraz materiałach niemetalicznych.

MT - badania magnetyczno proszkowe - metoda badań nieniszczących możliwa do przeprowadzenia na materiałach ferromagnetycznych, tj.: żelazo, nikiel, kobalt lub ich stopy; spawanych, obrabianych termicznie. metoda ta pozwala wykryć wady powierzchniowe i podpowierzchniowe: pęknięcia, zakucia, porowatości. Polega na magnesowaniu badanego elementu oraz wykrywaniu magnetycznego pola rozproszenia, pojawiającego się w miejscu występowania nieciągłości. Czułość badań magnetycznych określa się szerokością i głębokością wykrytych wad. Badanie magnetyczno-proszkowe umożliwia wykrycie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych takich jak: pęknięcia zmęczeniowe, hartownicze, szlifierskie, kuźnicze, przyklejenia, pęknięcia spawalnicze, naderwania, zakucia.

UT - badania ultradźwiękowe - metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w ciałach stałych. Tę technikę stosuje się w celu wykrywania wad, oceny i wymiarowania, określenia cech materiału. Daje także możliwość wykrycia niebezpiecznych nieciągłości materiałowych wewnętrznych, powierzchniowych i podpowierzchniowych. Istotną zaletę tych badań stanowi szybkość uzyskiwanych informacji, wysoki stopień dokładności, uniwersalność i skuteczność. Badania UT przeprowadza się techniką przepuszczenia lub techniką echa. Metoda ultradźwiękowa obejmuje badania elementów ze stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, magnezu, miedzi i jej stopów, ołowiu, niklu oraz ceramiki.

UTT - ultradźwiękowy pomiar grubości,

Badania zestawów ciśnieniowych do cięcia i spawania zgodnie z wytycznymi Ministra Gospodarki

Współpracujemy z certyfikowanym laboratorium w zakresie badań niszczących, badan struktury materiału.

« wstecz